GDPR/AVG

GDPR staat voor "Global Data Protection Regulation", AVG staat voor de overeenkomstige Nederlandstalige term "Algemene Verordering Gegevensbescherming". Sinds 2018 ging de nieuwe Europese regelgeving in ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegenen van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG/GDPR. 


Privacyverklaring

Dr Cindy Van Humbeeck hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens dan ook met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Dr. Cindy Van Humbeeck en alle medewerkers van de praktijk, houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft. 

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd, en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). 

Een aantal gegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Zo worden in het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. 

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen. 

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van een afspraak bij Dr. Cindy Van Humbeeck (online agenda, Doctena) of bij neuropsycholoog Sam Van de Schoot (online agenda - google agenda). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Het afsprakensysteem van Dr. Cindy Van Humbeeck verloopt via het online platform Doctena (GDPR certificaat). Door het gebruik van de website/agenda laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Volgende gegevens worden verzameld op de website: achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en eventuele extra informatie die u vrijblijvend reeds wenst te bezorgen. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het aanmaken/inloggen van uw account, inplannen van een afspraak, vlotte werking/beheer van de praktijk. 

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Het patiëntendossier wordt hoofdzakelijk elektronisch gevoerd. De elektronische versie is een lokaal document dat paswoord beveiligd is op een computer die uitgerust is met een virusscanner. Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 

Voor het opvragen van resultaten en technische onderzoeken en communicatie met andere zorgverleners zoals uw huisarts, wordt zoveel mogelijk gewerkt met het PacsOnWeb platform of andere eHealth-diensten van de overheid. Het delen van de gegevens die we van u verwerken met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, gebeurt uitsluitend in het kader van uw gezondheidszorg of worden anders geanonimiseerd gedeeld. 

Het mailverkeer via dr.vanhumbeeck@neurologiepraktijk.be en sam@incefalon.be houdt zich aan de GDPR-regelgeving. Het beantwoorden van medische vragen en doorsturen van medische documenten zal daarom tot een minimum beperkt worden. De mail via dr.vanhumbeeck@neurologiepraktijk.be wordt beheerd en verwerkt door Dr. Cindy Van Humbeeck. De mail via sam@incefalon.be wordt beheerd en verwerkt door neuropsycholoog Sam Van de Schoot. 

Uw rechten als patiënt:

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. 

U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. 

U heeft het recht om een gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 

U heeft het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kan u dit mondeling kenbaar maken aan Dr. Cindy Van Humbeeck. Graag hiervoor een aparte consultatie te voorzien. 

Indien u geen protest aantekent, gaan wij er van uit dat u akkoord gaat:

Dat wij uw medische en persoonsgegevens bijhouden.

Dat wij u zo nodig contacteren omtrent vb afspraken, bespreking resultaten, ....

Dat wij uw gegevens delen met derden wanneer dit medisch noodzakelijk is, vb met uw huisarts, bij verwijzingen, met het labo, enz.

TAGLINE